ผลงาน


พัฒนาระบบประเมินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นระบบที่ใช้ในการประเมินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทน ที่รองรับการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการ และการประเมินโครงการตามเงื่อนไขของคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตลอดจนการติดตามโครงการและ เบิกจ่ายเงินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง