ผลงาน


Mobile Application "ต้นไม้ของชาวไทย"ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนที่รักธรรมชาติ รักต้นไม้ ได้มีช่องทางในการติดตามข่าวสารการปลูกป่า เก็บสะสมภาพความประทับใจ และสถิติการร่วมกิจกรรมและจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละกิจกรรม เพื่อเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจ และติดตามความเจริญเติบโตของต้นไม้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยแอปพลิเคชันจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท หลักๆ ได้แก่

1) ผู้สร้างกิจกรรม ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือบุคคลจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ในการสร้างกิจกรรม อนุมัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุมัติข้อมูลการปลูกต้นไม้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมที่ตัวเองดูแลได้

2) สมาชิกที่สนใจ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้ เมื่อเข้ามาแล้วจะมีข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สามารถเลือกเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม และขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที หากกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ตั้งค่าไว้ว่าต้องมีการอนุมัติคำขอเข้าร่วมกิจกรรมก่อน ก็จะสามารถเข้าไปบันทึกการปลูก ต้นไม้ได้เมื่อถึงกำหนดการ แต่ถ้ามีการกำหนดโดยผู้สร้างไว้ว่าจะต้องมีการพิจารณาผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมก่อน ผู้สร้างกิจกรรมก็จะต้องอนุมัติผู้ขอเข้าร่วมก่อน ผู้เข้าร่วมจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการปลูก ต้นไม้ในวันที่เริ่มกิจกรรมได้ พร้อมกันนี้ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลรูปภาพด้วย

อ้างอิงถึง : http://www.forest.go.th/

โดยสามารถ Download Application เพื่อมาติดตั้งและใช้งานได้ที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง