ผลงาน


ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นระบบที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง คำร้อง และคำวินิจฉัย ซึ่งมีทั้งที่ใช้ภายในศาลฎีกา (Intranet) และที่ใช้สำหรับบุคคลภายนอกในรูปแบบของ Web Application ที่รองรับการค้นหาข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง คำร้อง และคำวินิจฉัยที่เผยแพร่แล้ว โดยมีองค์ประกอบย่อยดังต่อไปนี้

ระบบสืบค้นคำพิพากษาสำหรับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ภายในศาลฎีกา เป็น Web Application ที่สามารถเข้าถึงผ่าน Intranet ซึ่งรองรับการค้นหาข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา คำสั่ง คำร้อง และคำวินิจฉัย โดยสามารถค้นหาคำค้น ชื่อกฎหมาย มาตรา หายเลขคดีดำ หรือผู้พิพากษาในองค์คณะได้ และจะแสดงผลการค้นหาได้ทั้งย่อสั้น ย่อยาว และดูคำพิพากษาฉบับเต็ม และฉบับย่อได้ นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกช่วยจำในแต่ละคดี และสามารถแบ่งปันบันทึกช่วยจำได้ตามกลุ่มของผู้ใช้งานที่ กำหนดขึ้นมาในระบบ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ในการวิเคราะห์คำพิพากษาด้วย

ระบบสืบค้นคำพิพากษาสำหรับบุคคลภายนอก เป็น Web Application ที่สามารถเข้าถึงผ่าน Internet ซึ่งมีคุณสมบัติการค้นหาข้อมูลเหมือนระบบที่ใช้ภายในแต่ละขอบเขตของข้อมูลที่มีให้ค้นหา จะมีเฉพาะคดีที่เผยแพร่แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้พิพากษา และผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลการพิพากษา เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลประกอบการการศึกษาหรือทำคดีความ โดยมี URL สำหรับเข้าถึงระบบฯ ได้ที่ http://deka.supremecourt.or.th/

อ้างอิงถึง : http://www.supremecourt.or.th/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง