ผลงาน


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)เป็นระบบสนับสนุนการทำงานภายในขององค์กร ที่ครอบคลุมการจัดเก็บเอกสาร การจองห้องประชุม การจัดการประชุม การติดตามผู้เข้าร่วมประชุม การบันทึกการประชุม และการจัดการค่าใช้จ่ายในการประชุม ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร โดยมีองค์ประกอบย่อย ดังต่อไปนี้

Portal : เป็นหน้าแรกสำหรับเข้าสู่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวมระบบย่อยไว้ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบมาจะมีระบบงานย่อยที่ผู้ใช้งานนั้นๆ มีสิทธิ์เข้าถึงและสามารถเลือกเข้าใช้งานในระบบย่อยๆ ได้เลย

ระบบจัดเก็บเอกสาร : เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน รองรับการจัดการโครงการ การจัดเก็บตามโครงสร้างองค์กร สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการเอกสารได้ทั้งตามประเภทผู้ใช้งานและรายผู้ใช้งาน และรองรับการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร การค้นเอกสาร และการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบอื่นๆ ด้วย

ระบบจองห้องประชุม : เป็นระบบสนับสนุนการจัดการห้องประชุม โดยผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหา ห้องประชุมที่ว่างตามเวลาที่กำหนด และมีรายการอุปกรณ์ที่ต้องการ นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการสร้างการประชุมต่อจากห้องที่ได้จองไว้แล้ว

ระบบจัดการการประชุม : เป็นระบบที่รองรับกระบวนการจัดการประชุมที่ประกอบด้วยการสร้างการประชุม การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม การส่งเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม การบันทึกและสรุปมติที่ประชุม และการบันทึกค่าใช้จ่ายในการประชุม ซึ่งครอบคลุมการประชุมภายในสำนักงาน และการประชุมคณะกรรมหรืออนุกรรมการร่างกฎหมาย ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร

อ้างอิงถึง : http://www.lrct.go.th/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง