รูัจักเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ ต่อเนื่องมาใช้ในการขับเคลื่อน ธุรกิจและสนับสนุนภารกิจขององค์กร เราให้บริการ Software Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาระบบ ขึ้นมาใหม่ การปรับปรุงระบบที่มีอยู่แล้ว หรือการบูรณาการ ระบบทั้งหมด ทั้งที่ติดตั้งบนสถาปัตยกรรมพื้นฐานด้าน IT ที่มีอยู่ อาทิ Cloud Computing, Hardware เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และยังเป็นคู่ค้าและคู่คิดให้กับนักธุรกิจหรือหน่วยงาน ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วิสัยทัศน์

เราให้บริการ IT Solution โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสนับสนุนพันธกิจขององค์กรที่เป็นคู่ค้าและลูกค้า พร้อมกับพัฒนาทรัพยาบุคคลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

พันธกิจ


บริการ IT Solution

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและสนับสนุนภารกิจขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้คำปรึกษา (IT Management)

ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและจัดการโครงการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม

ศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาสินค้าและบริการ ที่สนับสนุนแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พัฒนาบุคคลากร ให้เติบโตทั้งด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ที่ช่วยสร้างคุณค่า และพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง

ทีมงาน


นายผจญ ไพยการ
 1. ผู้บริหาร

 2. คุณผจญ ไพยการ

 3. ประธานกรรมการบริหาร

“ชัยชนะขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองเห็นโอกาส ขณะที่ความยั่งยืนขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างโอกาส”นายผจญ ไพยการ
 1. คุณดนัน จันทร์เจริญ

 2. ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา

นายผจญ ไพยการ
 1. คุณเกษมทรัพย์ เพลินจิตจำรูญ

 2. ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ
นายผจญ ไพยการ
 1. คุณสลิลา ดาเลาะ

 2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า


นายผจญ ไพยการ
 1. คุณวีระพล สีหาขันธ์

 2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ


นายผจญ ไพยการ
 1. คุณปณตพร ถนอมลาภ

 2. เจ้าหน้าที่ออกแบบ


นายผจญ ไพยการ
 1. คุณสุรพล ไพยการ

 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล